Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Identiteit van het bedrijf

Talentenpaleis
Schollebeekstraat 21, 2500 Lier 
freyamin@talentenpaleis.be 
Ondernemingsnummer: BTW NR 0766.626.038

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW niet toepasselijk.”

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Bedrijf”: Talentenpaleis gevestigd te 2500 Lier, Schollebeekstraat 21 en vertegenwoordigd door Freya Min.

“Klant”: consument of afnemer van goederen tegen betaling.

Artikel 3: Toepasselijkheid

Huidige algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van alle andere, van toepassing op alle bestellingen aan, aanbiedingen van en overeenkomsten tussen Talentenpaleis en de klant, tenzij schriftelijk anders bevestigd.

Artikel 4: Aanbod en Overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld in het aanbod. Elk aanbod bevat duidelijke informatie omtrent:

  • geldigheidsduur
  • omschrijving en hoeveelheid aangeboden producten
  • prijs incl. BTW
  • leveringstermijn en leveringsvoorwaarden
  • eventuele verzendkosten

De overeenkomst komt slechts tot stand nadat het bedrijf de bestelling heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging van verzending van de goederen naar de klant. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een overeenkomst uitsluitend te aanvaarden onder de voorwaarde dat de verzending gebeurt na vooruitbetaling. De klant wordt hierover schriftelijk ingelicht.

Het plaatsen van een bestelling betekent aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant en impliceert een betalingsverplichting.

Artikel 5: Levering en Verzendkosten

Eventuele verzendkosten zijn niet bij de aangegeven prijzen inbegrepen. Bij bevestiging van de bestelling wordt de totaalprijs, inclusief eventuele verzendkosten, medegedeeld. Verzend- en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bevestigd door het bedrijf.

 Artikel 6: Levering en Leveringstermijnen

Als plaats van levering geldt het adres van het bedrijf. 

Alle aangegeven leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Overschrijden van aangegeven leveringstermijnen kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 Artikel 7: Prijs en Betaling

Alle prijzen zijn in Euro inclusief BTW en exclusief eventuele verzendingskosten. De prijzen op het tijdstip van bestelling zijn geldig.

Het plaatsen van een bestelling impliceert een betalingsverplichting.

Bij overschrijving moet altijd het bestelnummer, door het bedrijf schriftelijk bevestigd, worden vermeld.

Facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities op een door ons opgegeven bankrekeningnummer, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Bij afhaling door de koper of persoonlijke levering door het bedrijf, zijn de goederen betaalbaar bij overhandiging ervan.

In geval van vooruitbetaling zal de overeenkomst door het bedrijf zonder schriftelijke melding verbroken worden bij niet betaling van een bestelling binnen 5 werkdagen, gerekend vanaf de dag van schriftelijke melding van ontvangst door het bedrijf. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling alvorens aan de bedongen vooruitbetaling is voldaan.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en Risico

De geleverde diensten blijven eigendom van het bedrijf tot aan alle schriftelijk gestelde voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst door de klant werd voldaan.

Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen het bedrijf verlaten. Worden de goederen door de klant afgehaald gaat het risico over op de klant op het moment van overhandiging.

Artikel 10: Klachten

De klant hoort de diensten in ontvangst te nemen en na te kijken.

Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk gebeuren binnen de 5 kalenderdagen na levering of 7 kalenderdagen na verzending per post. Hierna worden ze niet meer aanvaard.

Ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Bij verzending per post geldt de datum van poststempel. Indien door omstandigheden de verwerking van de ingediende klacht meer tijd vraagt, wordt de klant hierover schriftelijk ingelicht door het bedrijf.

Artikel 11: Herroepingsclausule

De klant heeft de mogelijkheid gedurende 14 kalenderdagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de datum van betaling van de diensten. Bij verzending per post geldt de datum van poststempel.

Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient hij binnen de gestelde bedenktijd het bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Artikel 12: Retourkosten

Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten voor terugbetaling voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen vanaf datum van poststempel, na terugzending terugbetalen.

Artikel 13: Uitsluiting herroepingsrecht

Het bedrijf kan het recht tot herroeping uitsluiten in volgende gevallen:

  • goederen tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de klant
  • goederen duidelijk persoonlijk van aard
  • goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggenomen
  • aangebroken verpakkingen zoals snacks, voer, …
  • goederen die in slechte staat worden teruggezonden

Artikel 14: Garantie

Het bedrijf garandeert dat de goederen voldoen aan de specificaties vermeld in het aanbod en de overeenkomst.

De garantie vervalt volledig als gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de klant en niet het gevolg zijn van schuld van het bedrijf. Elke verkeerde behandeling of elk gebruik waarvoor de goederen niet bestemd zijn kunnen nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding lastens ons.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen 14 kalenderdagen na de vaststelling ervan schriftelijk gemeld worden. De goederen mogen echter niet verwerkt zijn.

De totale aansprakelijkheid van het bedrijf zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde goederen waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen.

Artikel 15: Privacy beleid

Talentenpaleis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie ons door de klant verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens van de klant worden enkel gebruikt om bestellingen snel en vlot af te werken.

Talentenpaleis garandeert dat het de gegevens van haar klanten niet aan derden zal verkopen of ter beschikking stellen.

Artikel 16: Betwisting

In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.